معراج

بار مجاز رایگان برای مسافران هواپیمایی معراج، ۲۰ کیلوگرم است.