مقررات پذیرش چمدان

برای پذیرش جامه دان مجاز و مجانی همراه مسافران از دو روش وزنی و بسته ای در دنیا استفاده می گردد .

 

جامه دان همراه مسافران

در روش وزنی که در اکثر نقاط دنیا انجام میگردد تحویل جامه دان بر اساس وزن مجاز و مجانی درج شده در بلیت مسافر انجام می گیرد .

هنگام پذیرش جامه دان مسافران موارد ذیل رعایت می گردد:

  • در صورتیکه مسافران بصورت خانوادگی و یا گروهی مسافرت می نمایند تعداد و وزن کلیه بسته های مسافران روی بلیت سرپرست خانواده یا سرپرست گروه ثبت شده و پس از قید کلمه (PLD) تعداد نفرات گروه نوشته می شود همچنین روی بلیت سایر نفرات نیز ۳ رقم آخر بلیت سرگروه ثبت می گردد.
      مثال:در صورتیکه تعداد نفرات گروه ۸ نفر باشد روی بلیت سرپرست گروه PLD/8 درج و روی بلیت سایر نفرات نیز بصورت PLD/8 قید میگردد.
  • هنگام پذیرش جامه دان های مسافران دقت کافی به عمل می آید تا چنانچه بسته دارای پارگی و یا هر نوع آسیب دیدگی باشد با هماهنگی مسافر و در صورت نیاز موجود بودن امکانات مجدداً بسته بندی شده وسپس جهت حمل تحویل گرفته می شود. در هر صورت پذیرش این گونه بسته ها با الصاق تگ مخصوص محدودیت ( LIMITED RELEASE TAG ) قید نوع آسیب دیدگی انجام می گردد.
  • برچسب نام ونشان در اختیار مسافر قرار داده می شود تا پس از تکمیل شدن روی جامه دان خود الصاق نماید.
  • ساک دستی مجاز و مجانی همراه مسافر جهت حمل در کابین هواپیما در حد استاندارد قفسه بالای سر مسافران و با ابعاد ۵۵><20>< 40 CM و مجموع ابعاد حداکثر ۱۱۵ CM و حداکثر ۵ کیلوگرم بوده و بقیه ملزومات همراه مسافر در حد قید شده در بلیت مسافر است.