ناوگان هواپیمایی ماهان

ناوگان هواپیمایی ماهان

بوئینگ ۷۴۷-۳۰۰

 • تعداد: ۲
 • حداکثر وزن برخاست: ۳۶۲,۸۷۳ کیلوگرم
 • طول بال: ۵۹/۶ متر
 • طول: ۷۰/۶ متر
 • ارتفاع: ۱۹/۳ متر
 • حداکثر برد: ۹,۸۰۰ کیلومتر
 • ظرفیت مسافر:۴۴۲

boeing_747_300


ایرباس A340-300

 • تعداد: ۲
 • حداکثر وزن برخاست: ۲۵۷,۰۰۰ کیلوگرم
 • طول بال: ۶۰/۳ متر
 • طول: ۶۳/۶۹ متر
 • ارتفاع: ۱۶/۹۱ متر
 • حداکثر برد: ۱۳,۶۰۰ کیلومتر
 • ظرفیت مسافر:۲۲۱
  airbus_a340_300


ایرباس A300-600

 • تعداد: ۱۴
 • حداکثر وزن برخاست: ۱۷۱,۰۰۰ کیلوگرم
 • طول بال: ۴۴/۸ متر
 • طول: ۵۴ متر
 • ارتفاع: ۱۶/۵ متر
 • حداکثر برد: ۷,۵۰۰ کیلومتر
 • ظرفیت مسافر: ۲۵۶

airbus_a300_600


ایرباس A300-B4/B2

 • تعداد: ۶
 • حداکثر وزن برخاست: ۱۶۵,۰۰۰ کیلوگرم / ۱۳۷,۰۰۰ کیلوگرم
 • طول بال: ۴۴/۸۴ متر
 • طول: ۵۴/۱۰ متر
 • ارتفاع: ۱۶/۵۴ متر
 • حداکثر برد: ۵,۲۷۰ کیلومتر / ۳,۴۳۰ کیلومتر
 • ظرفیت مسافر: ۲۵۴

airbus_a300_b4


 ایرباس A310-300

 • تعداد: ۸
 • حداکثر وزن برخاست: ۱۵۷,۰۰۰ کیلوگرم
 • طول بال: ۴۳/۹۰ متر
 • طول: ۴۶/۶۶ متر
 • ارتفاع: ۱۵/۸۰ متر
 • حداکثر برد: ۹,۶۰۰ کیلومتر
 • ظرفیت مسافر: ۲۰۲

airbus_a310_300


 

ایرباس A320

 • تعداد: ۲
 • حداکثر وزن برخاست: ۷۵,۵۰۰ کیلوگرم
 • طول بال: ۳۴/۱ متر
 • طول: ۳۷/۵۷ متر
 • ارتفاع: ۱۱/۷۶ متر
 • حداکثر برد: ۵,۷۰۰ کیلومتر
 • ظرفیت مسافر:۱۵۶

airbus_a320


 

BAE 146-300

 • تعداد: ۱۷
 • حداکثر وزن برخاست: ۴۴,۲۲۵ کیلوگرم
 • طول بال: ۲۶/۳۴ متر
 • طول: ۳۰/۹۹ متر
 • ارتفاع: ۸/۵۹ متر
 • حداکثر برد: ۲,۹۰۰ کیلومتر
 • ظرفیت مسافر: ۱۱۲

 

bae_146_300