وضعیت صندلی ها

وضعیت صندلی ها

بوئینگ ۷۴۷-۳۰۰

تعداد صندلی‌ها:

 • تجاری: ۲۴
 • عادی: ۴۳۲
 • مجموع: ۴۵۶
ایرباس A340-300

تعداد صندلی‌ها:

 • ویژه تجاری: ۷
 • تجاری: ۴۸
 • عادی: ۱۶۰
 • مجموع: ۲۱۵
ایرباس A300-600

تعداد صندلی‌ها:

 • تجاری: ۲۱
 • عادی: ۲۲۸
 • مجموع: ۲۴۹
ایرباس A300

تعداد صندلی‌ها:

 • تجاری: ۱۶
 • عادی: ۲۳۱
 • مجموع: ۲۴۷
ایرباس A310-300

تعداد صندلی‌ها:

 • تجاری: ۲۳
 • عادی: ۱۵۷
 • مجموع: ۱۸۰
ایرباس A320

تعداد صندلی‌ها:

 • تجاری: ۱۰
 • عادی: ۱۳۴
 • مجموع: ۱۴۴
BAE 146-300

تعداد صندلی‌ها:

 • مجموع: ۹۰