قوانین بار مسافر در هواپیمایی معراج

بار مجاز رایگان برای مسافران هواپیمایی معراج، 20 کیلوگرم است.

قوانین بار مسافر در هواپیمایی ایران‌ایر

در پروازهای داخلی هما، بار مجاز مسافران بر اساس کلاس پرواز به صورت زیر تعیین شده است: - در كلاس‌های نرخی O، M و Q برای مسافر بزرگسال و کودک، 20 كیلوگرم بار همراه مسافر به صورت رایگان خواهد بود. - در كلاس نرخی V برای مسافر بزرگسال و کودک، 25 كیلوگرم بار همراه مسافر  [...]

قوانین بار مسافر در هواپیمایی ایران‌ ایرتور

مقدار بار رایگان مجار در پروازهای ایران‌ایرتور برای مسافران به شرح زیر است: داخلی: در کلاس نرخ معمولی، بار رایگان مجاز برای هر مسافر 20 کیلوگرم است. خارجی: در کلاس نرخ معمولی، بار رایگان مجاز برای هر مسافر 30 کیلوگرم است. مقدار بار رایگان برای کودکان زیر دو سال، هم در مسیرهای داخلی و هم [...]

قوانین بار مسافر در هواپیمایی کاسپین

مقدار بار و توشه‌ی رایگان مجاز برای مسافران پروازهای داخلی 20 کیلوگرم و برای مسافران پروازهای خارجی 30 کیلوگرم است. اگر وزن بار مسافر بیش از این مقدار باشد، مسافر باید متناسب  با مسیر خود، اضافه بار پرداخت کند. ابعاد ساک دستی همراه مسافر باید طوری باشد که به راحتی در محفظه‌ مخصوص بالای سر [...]

قوانین بار مسافر در هواپیمایی ماهان

در پروازهای داخلی ماهان، حداکثر بار مجاز در کلاس پروازی اکونومی 20 کیلوگرم و در کلاس تجاری 25 کیلوگرم است. در پروازهای خارجی، برای کلاس پروازی اکونومی 30 کیلوگرم و برای کلاس تجاری 40 کیلوگرم بار مجاز رایگان تعیین شده است.