کد یاتا فرودگاه و شهرهای کشورهای جهان

Area code Country Name City Name AirPort Name کد فرودگاه نام فرودگاه نام شهر نام کشور کد کشور 632 Iran Abadan Abadan ABD ابادان آبادان ایران IR 632 Iran Aghajari Aghajari AKW آقاجاری آقاجاری ایران IR 632 Iran Abu Musa Abu Musa AEU ابو موسی ابوموسی ایران IR 632 Iran Araak Araak AJK اراک اراک [...]